Textul acordului pentru formular

Prin prezenta cerere solicit finanțarea procurării bunului și/sau acordarea creditului sus indicat. Declar pe propria răspundere că toate datele care sunt înscrise în prezenta cerere sunt reale, veridice și exacte. Confirm proveniența legală a mijloacelor bănești utilizate pe parcursul executării obligațiilor contractuale față de O.C.N. „Expert Leasing & Finance” S.R.L.  și  îmi asum obligaţia să comunic în scris O.C.N. „Expert Leasing & Finance” S.R.L. orice modificare referitoare la cele declarate mai sus.

În cazul în care prezenta cerere și/sau alte documente vor conține date sau informații eronate, O.C.N. „Expert Leasing & Finance” S.R.L. are dreptul de a respinge solicitarea de finanțare și/sau de a rezoluționa unilateral contractul încheiat în baza acesteia. De asemenea, sunt cunoscut(ă) cu faptul că, O.C.N. “EXPERT LEASING & FINANCE” S.R.L. are dreptul de a refuza cererea de finanțare fără motivarea refuzului. Ca solicitant, împuternicesc O.C.N. „Expert Leasing & Finance” S.R.L. să solicite informații scrise și orale de la terțe persoane (bănci, alte instituții financiare, birourile istoriilor de credit, companii de asigurare, etc.) necesare încheierii contractului de finanțare. La fel, accept ca în caz de necesitate O.C.N. „Expert Leasing & Finance” S.R.L. să verifice în Registrul bunurilor imobile informația privind bunurile imobile ce îmi aparțin cu drept de proprietate.

În vederea achitării anticipate a ratelor contractului de finanțare, mă oblig să depun o cerere în acest sens în care să indic sursa banilor care fac obiectul rambursării anticipate. Prezenta cerere, în cazul acceptării finanțării devine Anexă la Contractul de finanțare și face parte integrantă din acesta.